Thiết bị làm mát nhà xưởng

 

1

3

8

 

 

26         12

22                        5

13                   27

 

4

 

11                 14

 

36    33     34

 

23                              19

 

28

 

21

 

35