MÁY THÊU, MÁY CHẦN ĐA NĂNG

Máy thêu trần 1        Máy thêu chần 2

Máy thêu chần 3         Ảnh sản phẩm