MÁY CHỐNG CO VẢI

1            2

 

34

 

5                 6

 

8