HÊ THỐNG TIỀN XỬ LÝ LIÊN TỤC VẢI DỆT THOI, KHĂN MẶT

12

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ LMH022 rũ hồ, giặt, tẩy trắng, sấy . Dây chuyền liên tục thích hợp cho các loại vải dày trung bình (74m dài)

7

Sơ đồ LMH020 rũ hồ, giặt, tẩy trắng, sấy. Dây chuyền liên tục thích hợp với vải mỏng (43m dài)

8

Sơ đồ LMH021 oxy tẩy liên tục. Dây chuyền thích hợp với vải mỏng để tẩy peroxit hydro (30m dài)

9

Sơ đồ LMH023 rũ hồ, giặt, tẩy trắng, sấy. Dây chuyền liên tục thích hợp cho vải dầy hoặc vải rộng (84m dài)

10

Sơ đồ LMH024 rũ hồ, giặt, tẩy trắng, sấy. Dây chuyền liên tục thích hợp cho các loại vải dày (76m dài)

11